HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatánakmódosítása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött több tömb rendezés alá vonásáról.Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

évi LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelően, „A településrendezési eszköz kidolgozása előtt – beazonosítható módon – meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét,” 

A módosítások a következők:

A településrendezési tervben szereplő új lakóterületek indokoltságának felülvizsgálata
Vízügyi védőtávolságok szabályozásának pontosítása

Katonarét városrészben az építési hely megállapításának módosítása

Ipari park területén a 649/139 hrsz-ú út közterületi szabályozása

Kossuth téren a műemléki környezet határának törlése

Principális-csatorna – Kemping u. – 7. út közti terület szabályozásának módosítása

Laktanya u. – Teleki u. – Péterfai-árok – 037/78 hrsz-ú út közti tömb szabályozásának módosítása

A HÉSZ 1. melléklet Gksz-3-z jelű építési övezet paramétereinek módosítása

Palin, Alkotmány utca – Lovarda utca – belterületi határ – 4089 hrsz-ú út által határolt tömb szabályozásának módosítása

Szabadhegy városrész tervezett kerékpárút-hálózatának módosítása

Erzsébet tér – Kinizsi u. – Arany u. – Magyar u. által határolt tömb szabályozásának módosítása

Szabadhegy városrész tervezett kerékpárút-hálózatának módosításahelyi védelem jelölése a szabályozási terven-rendelet alapján. 

Elővásárlási jog jelölése a szabályozási terven-rendelet alapján.
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető ügyfélfogadási napokon.A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) címzett levélben jelezhetik.Nagykanizsa.
SZUPERINFO.HU